Kirurgi

Kirurgiens historie ved Radiumhospitalet

Kirurgi har alltid vært den viktigste behandlingsformen mot kreft. Radiumhospitalet har vært sentral innen kreftkirugi i Norge. Her vil utviklingen av kreftkirurgien ses i et historisk perspektiv. Anestesiavdelingen er en avdeling som har hatt stor betydning for utviklingen av kirurgien og vil bli omtalt nedenfor.

Les mer

Les mer

Kirurgi

Kirurgi ved Radiumhospitalet fra 1932 til 2020

Les mer

Les mer

Anestesi

Anestesirutiner ved Radiumhospitalet fra 1932 til idag

Anestesi
Ordet anestesi stammer fra gresk og betyr nektelse eller fornemmelse.  Anestesi er et begrep som kan brukes om alle tilstander der en bevisst, normal og forventet opplevelse av berøring eller smerte fra et område av kroppen er blokkert (definisjon fra Store medisinske leksikon) Anestesiavdelingen har som hovedoppgave å bedøve pasienten før og etter inngrep slik at pasienten opplever minst mulig smerte. Utviklingen av avansert kirurgi henger nøye sammen med utviklingen innenfor anestesi. Uten den store utviklingen innenfor anestesi, ville man heller ikke kunne gjennomføre store operasjoner. Anestesivirksomheten økte derfor betraktelig da kirurgisk avdeling ble opprettet i 1965. Anestesiavdelingen har tradisjonelt hatt tre seksjoner: Anestesiseksjonen, Postoperativ/intensiv-seksjonen og Smerteseksjonen Anestesiseksjonen skal sørge for bedøvelse til de pasientene som skal opereres. Anestesilege og sykepleier har et nært samarbeid i gjennomføring av anestesien. Postoperativ/intensiv-seksjonen skal ta seg pasienter som har gjennomgått operasjon eller som har behov for øyeblikkelig hjelp. Her overvåkes pasientene hele tiden, og det er alltid personell tilgjengelig for å håndtere kritiske situasjoner. Smerteseksjonen har spesialkompetanse på smertelindring og behandler pasienter som trenger hjelp utover det behandlingsavdelingene kan yte.
Les mer

Les mer

Operasjonsmetoder

Operasjonsrutiner ved Radiumhospitalet fra 1932 til 2020

Operasjonsonsteknikker
Kirurgi var en viktig behandlingsform mot kreft allerede da Radiumhospitalet startet opp 1932, men den kirurgiske aktiviteten ble utført ved andre sykehus inntil 1965 da en kirurgisk avdeling ble etablert ved hospitalet. I begynnelsen var det tradisjonelle inngrep der fjerning av det affekterte vevet var formålet, og pasientene ble liggende inne på sykeavdelingen lenge etter inngrepene. Den tekniske utviklingen, spesielt bruken av operasjonsroboter, endoskopiske teknikker og bedre anestesi, har gjort at inngrepene kunne gjøres mer skånsomt. Pasientene kommer seg raskere og kan reise hjem få dager etter operasjonen. Mens man tidligere var innlagt 10-12 dager etter operasjonen, kan man nå utskrives 2-3 dager etter inngrepet. Etter hvert som kirurgisk avdeling økte sin aktivitet, ble det kirurgiske tilbudet ytterligere spesialisert med etablering av flere underspesialiteter. Dette omfattet urologi, thoraxkirurgi, ortopedi, mave-tarm kirurgi, endokrinkirurgi, brystkirurgi og plastikkirurgi. Flere av disse ble nasjonale sentra for avansert kreftkirurgi.