Radiumhospitalets historielag (RADHIST)

RADHIST skal ta vare på alle typer historisk materiale fra Radiumhospitalet. RADHIST presenterer dette materialet for de ansatte, pasienter, pårørende og allmenheten både digitalt og fysisk. 

Historie

Radiumhospitalets historie

Radiumhospitalet ble etablert som en stiftelse og ble i de første årene finansiert ved hjelp av innsamlingsaksjoner. Det var store innsamlingsaksjoner i 1916, 1931, 1938 og 1951 som ga store inntekter.

Etter hvert måtte staten trå til for å dekke driften og i 1960 ble sykehuset finansiert over Statsbudsjettet. Både  sykehusdrift og kreftbehandling har endret seg i de årene sykehuset har eksistert. Du kan lese mer om dette nedenfor.

Bilder

Bildegalleri

Det er tatt vare på en rekke bilder som forteller historien om Radiumhospitalet fra starten i 1932 og til idag. Noen av disse bildene kan betraktes ved å trykke på knappen nedenfor. Det er bilder av personale, bygninger og utstyr som har vært brukt i forskjellige sammenhenger.  

Noen bilder fra de første 30 år

Tiden før Radiumhospitalet ble til

Severin Andreas Heyerdahl og Hans L.C. Huitfeldt var sentrale i arbeidet med å etablere et norsk kreftsykehus. Heyerdahl og Huitfeldt var leger ansatt ved Rikshospitalet som allerede i 1912 hadde tatt i bruk radium til behandling av kreft, og de etablerte i 1913 en egen privat klinikk utenfor sykehuset, Kristiania radiuminstitutt. Begge disse to herrer var sentrale da Radiumospitalet skulle etableres i slutten 1920-årene.

VIDEO

Radiumhospitalet bygges

Nedlegging av grunnstein – 1929

Denne videoen fra Filmavisen er tatt fra hjemmesiden www.sykehushistorier.com

Åpning av Radiumhospitalet – 1932

Denne videoen fra Filmavisen er tatt fra hjemmesiden www.sykehushistorier.com

50 år med Radiumhospitalet – 1932-1982

Denne videoen fra Filmavisen er tatt fra hjemmesiden www.sykehushistorier.com

Radiumhospitalet 1982 – 2005

Denne videoen fra Filmavisen er tatt fra hjemmesiden www.sykehushistorier.com

Utbygginger ved Radiumhospitalet fra 1932 – 2020

Bildet viser hvordan Radiumhospitalet så ut ved oppstart i 1932. Mer informasjon om utbygginger i forskjellige tidsperioder kan ses ved å velge nedenfor.

Video om utbyggingen

Organisering av virksomheten

Virksomheten ved Radiumhospitalet har vært forskjellig organisert gjennom tidene. Nedenfor er organiseringen og viktige hendelser ved sykehuset og   forskningsinstituttet fra 1932 til idag beskrevet mer i detalj. 

Her kan du finne mer detaljert informasjon innen forskjellige fagområder

Hovedvirksomheten ved hospitalet

Hovedvirksomheten i sykehuset kan inndeles i fire: Sykepleie, diagnostikk, kreftbehandling og forskning. Sykepleien omfatter pleie og omsorg for pasient og pasienttilbud. De største diagnostikkenhetene er bildediagnostikk, klinisk kjemisk virksomhet og patologi. De viktigste behandlingsformene for kreft er stråleterapi, medikamentell behandling og kirurgi. Forskning består både av basalforskning og klinisk forskning og i tillegg undervisning og utdanning. Du kan finne ut mer om disse virksomhetene ved å velge nedenfor.

Les mer

Les mer

Sykepleie

Sykepleie fra 1932 til idag

Les mer

Les mer

Diagnostikkfunksjoner

Diagnostikkfunksjoner ved Radiumhospitalet fra 1932 til 2020

Les mer

Les mer

Kreftbehandling

Kreftbehandling ved Radiumhospitalet fra 1932 til 2020

Les mer

Les mer

Forskning

Forskning ved Radiumhospitalet fra 1932 til 2020

Eksterne institusjoner

Eksterne institusjoner som har vært viktige for Radiumhospitalets virksomhet

Det er noen eksterne tjenester som har hatt stor betydning for Radiumhospitalets virksomhet. Tre av disse er Kreftregisteret, Strålevernet (nå en del av Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet) og Montebellosenteret.

Les mer...

Kreftregisteret har hatt en nært samarbeid med Radiumhospitalet siden det ble etablert i 1951. Registeret holdt til på Radiumhospitalet, flyttet så til Majorstua og kom tilbake til forskningsparken ved Radiumhospitalet da denne ble bygget i 2014.

Strålevernvirksomheten startet på Radiumhospitalet med oppstart av Statens fysiske kontrollaboratorium ledet av fysikeren Moxnes. I 1961 ble Statens institutt for strålevern (SIS) etablert, og de holdt til på Radiumhospitalet til 1975 da de flyttet til Østerås. De skiftet navn til Statens strålevern i 1993 og er fra 2019 en del av DSA (Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet). Det har alltid vært et tett samarbeid med Strålevernet med faglig utveksling og ved behov for godkjenning av stråleutstyr.

Montebellosenteret ble etablert i 1990 som et rehabiliteringssenter for kreftpasienter etter initiativ fra Radiumhospitalets direktør, Jan Vincents Johannessen. Mange pasienter som har fått behandling på Radiumhospitalet får et opphold på Montebellosenteret for å komme seg etter kreftbehandling.

Kreftregisteret har hatt en nært samarbeid med Radiumhospitalet siden det ble etablert i 1951. Registeret holdt til på Radiumhospitalet, flyttet så til Majorstua og kom tilbake til forskningsparken ved Radiumhospitalet da denne ble bygget i 2014.

Strålevernvirksomheten startet på Radiumhospitalet med oppstart av Statens fysiske kontrollaboratorium ledet av fysikeren Moxnes. I 1961 ble Statens institutt for strålevern (SIS) etablert, og de holdt til på Radiumhospitalet til 1975 da de flyttet til Østerås. De skiftet navn til Statens strålevern i 1993 og er fra 2019 en del av DSA (Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet). Det har alltid vært et tett samarbeid med Strålevernet med faglig utveksling og ved behov for godkjenning av stråleutstyr.

Montebellosenteret ble etablert i 1990 som et rehabiliteringssenter for kreftpasienter etter initiativ fra Radiumhospitalets direktør, Jan Vincents Johannessen. Mange pasienter som har fått behandling på Radiumhospitalet får et opphold på Montebellosenteret for å komme seg etter kreftbehandling.

Eksterne institusjoner

Institusjoner som har hatt stor betyding for finansiering av kreftforskning

For å drive kreftforskning kreves det økonomiske midler for gjennomføre prosjekter, for å lønne stipendiater og for å delta i faglige fora. Radiumhospitalet har vært sentrale i å etablere og å drive institusjoner som kan bidra til dette.

Sentrale bidragsytere er Kreftforeningen, Radiumhospitalets forskningsstiftelse (RADFORSK), Radiumhospitates legater og Norsk hydros fond for kreftforskning som det kan finnes mer informasjon om her.

Les mer...

Kreftforeningen ble etablert i 1988 etter fusjon mellom de to foreningene Landsforeningen mot Kreft (LmK) og Norsk forening til kreftens bekjempelse. Mange ansatte ved Radiumhospitalet har vært engasjert i Kreftforeningens arbeid, og forskere ved Radiumhospitalet og Institutt for kreftforskning har fått midler til forskning og utvikling fra foreningen.

Radiumhospitalets forskningsstiftelse ble etablert i 1986 for å hjelpe forskere med å kommersialisere sine forskningsprosjekter. Stiftelsen har bidratt til å etablere en rekke firmaer og har finansiert forskning ved insituttet og sykehuset.

Radiumhospitalets legater ble etablert i 2004 med hensikt den å ta vare på gaver som ble gitt til Radiumhospitalet av pasienter, pårørende og institusjoner. Legatene finansierer aktivitet som kommer Radiumhospitalet til nytte, som forskningsaktiviteter, medisinsk utstyr og reisevirksomhet. RADHIST sin hjemmeside er etablert med midler fra Radiumhospitalets legater.

Norsk Hydros Fond for Kreftforskning er et uavhengig og selvstendig fond opprettet ved en donasjon fra Norsk Hydro ved selskapets 50-årsjubileum i 1955. Norsk Hydro bidro med ytterligere midler ved sitt 75-årsjubileum i 1980. Fondet skal anvendes til beste for Institutt for Kreftforskning ved Det norske Radiumhospital. Fondets midler er investert i aksjer og forvaltningen utføres av fondets styre. Styret består av to forskere fra Instituttet og to representanter fra Norsk Hydro med kompetanse innen forvaltning av aksjer og omløpsmidler. Pengeplasseringen har resultert i gode overskudd som har gjort at fondets størrelse har økt jevnt og trutt, i tillegg til at det har vært rom for en utdeling av 3-5% av fondets midler. Fondets styre har hvert år bevilget penger til forskningsreiser til vitenskapelige møter for Instituttets forskere. I løpet av det siste tiåret har aktiviteten blitt utvidet til også å omfatte laboratorieopphold, sosiale møter, innkjøp av instrumenter, invitasjon av utenlandske foredragsholdere og arrangementet av et større vitenskapelig møte, Norwegian Cancer Symposium.

Kreftforeningen ble etablert i 1988 etter fusjon mellom de to foreningene Landsforeningen mot Kreft (LmK) og Norsk forening til kreftens bekjempelse. Mange ansatte ved Radiumhospitalet har vært engasjert i Kreftforeningens arbeid, og forskere ved Radiumhospitalet og Institutt for kreftforskning har fått midler til forskning og utvikling fra foreningen.

Radiumhospitalets forskningsstiftelse ble etablert i 1986 for å hjelpe forskere med å kommersialisere sine forskningsprosjekter. Stiftelsen har bidratt til å etablere en rekke firmaer og har finansiert forskning ved insituttet og sykehuset.

Radiumhospitalets legater ble etablert i 2004 med hensikt den å ta vare på gaver som ble gitt til Radiumhospitalet av pasienter, pårørende og institusjoner. Legatene finansierer aktivitet som kommer Radiumhospitalet til nytte, som forskningsaktiviteter, medisinsk utstyr og reisevirksomhet. RADHIST sin hjemmeside er etablert med midler fra Radiumhospitalets legater.

Norsk Hydros Fond for Kreftforskning er et uavhengig og selvstendig fond opprettet ved en donasjon fra Norsk Hydro ved selskapets 50-årsjubileum i 1955. Norsk Hydro bidro med ytterligere midler ved sitt 75-årsjubileum i 1980. Fondet skal anvendes til beste for Institutt for Kreftforskning ved Det norske Radiumhospital. Fondets midler er investert i aksjer og forvaltningen utføres av fondets styre. Styret består av to forskere fra Instituttet og to representanter fra Norsk Hydro med kompetanse innen forvaltning av aksjer og omløpsmidler. Pengeplasseringen har resultert i gode overskudd som har gjort at fondets størrelse har økt jevnt og trutt, i tillegg til at det har vært rom for en utdeling av 3-5% av fondets midler. Fondets styre har hvert år bevilget penger til forskningsreiser til vitenskapelige møter for Instituttets forskere. I løpet av det siste tiåret har aktiviteten blitt utvidet til også å omfatte laboratorieopphold, sosiale møter, innkjøp av instrumenter, invitasjon av utenlandske foredragsholdere og arrangementet av et større vitenskapelig møte, Norwegian Cancer Symposium.